Algemeen

ZiP Transitiepartners respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens ZiP Transitiepartners verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

ZiP Transitiepartners verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

ZiP Transitiepartners verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst          
 • en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • het verlenen van organisatieadvies diensten
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ZiP Transitiepartners verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • basisinformatie zoals voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf of de instelling waar de betrokkene werkt of welke functie heeft;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen);
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, waaronder bankrekeningnummer(s);
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over betrokkenen krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hierboven genoemde doelen; te denken valt onder meer aan: loonstroken en arbeidsovereenkomsten van personeel, financiële gegevens, correspondentie tussen werkgever en werknemers, e.d.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt ZiP Transitiepartners omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

ZiP Transitiepartners verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

ZiP Transitiepartners deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere partij namens en in opdracht van ZiP Transitiepartners voor het verrichten van juridische diensten, financieel advies of organisatieadvies, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek, voor waarneming van werkzaamheden tijdens afwezigheid, voor het inschakelen van een derde namens en in opdracht van ZiP Transitiepartners, zoals een IT-leverancier, maar ook voor het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartijen.

Daarnaast kan ZiP Transitiepartners persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ZiP Transitiepartners uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ZiP Transitiepartners ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

Beveiliging persoonsgegevens

ZiP Transitiepartners hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval ZiP Transitiepartners gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal ZiP Transitiepartners in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

ZiP Transitiepartners bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ZiP Transitiepartners aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

ZiP Partners
Mr. S.E.M. Schlaghecke
Jozef Israëlsstraat 13
3817 PW Amersfoort
Email: saskia@ZiPpartners.nl
Tel.: 06 5135 6650

Aanpassing privacy statement

ZiP Transitiepartners heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ZiP Transitiepartners vermeld. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.ZiPpartners.nl

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met

mr. S.E.M. Schlaghecke
e-mail:msaskia@zippartners.nl
telefoon: 033 46 330 48 of 06 5135 6650